انسان از نور است.
انسان از خاک آفریده شده ولی خاک همان نور است. نورِ متراکم!