واقعیت‏های مختلف چیزی جز نور نیستند که از لحاظ شدت و ضعف با هم تفاوت دارند.
خداوند نور محض است. منبعی که نورش بر تمام موجودات می‏تابد.