در این جهان روح بشر پیوسته افسرده و غمگین است. هر روح قبل از فرود آمدن به دنیای بدن، دردنیای فرشتگان منزل داشته است. هنگام داخل شدن به بدن، روح به دونیم تقسیم می‏شود. یکی در آسمان باقی می‏ماند و دیگری در بدن فرو می‏آید.
به همین دلیل است که در این جهان، بشر پیوسته افسرده و غمگین است و در جست و جوی نیمه‏ی دیگر خود.