انسان آنگاه به سعادت می‏رسد و خوشحال می‏شود که با نیمه‏ی آسمانی خود متحد شود و به منزلگاه ملکوتی خود برود.