اولین نوری که از نورالانوار صادر می‏شود، نور قاهر است که بعضی از حکیمان زرتشتی آن را بهمن نامیده‏اند.
بهمن و یا نور قاهر، تمام کمالات نورالانوار را دارد فقط قدری ضعیف‏تر است.