میان نورقاهراول و نور قاهر دوم فاصله‏ای است. زرتشتی‏ها نور دوم را شهریور نامیده‏اند. بعد، نور سوم و چهارم است؛ یعنی خرداد و مرداد و همین‏طور تا پایین‏ترین درجه، نور قاهر دهم است.