همواره نور بالاتر منشاء و مبدا نورهای پایین‏تر می‏شود. هر نور عالی، به نورهای پایین‏تر از خود قاهر است، یعنی به آن احاطه دارد. همچون دایره‏های بزرگ که به دایره‏های کوچک‏تر درون خود احاطه دارند.
نورپایین‏تر دائماً نور بالاتر وعالی‏تر را مشاهده می‏کند و به آن عشق می‏ورزد.