گوش دادن به حرف‌هایی که از قبل می‌دانیم، چیست؟ کاری غیرممکن است.