صوفی است خرو مرید صوفی خر ِ خر
نبود عجب،  ار خری شود رهبر خر
از عرعر صوفی که بود عرعر خر
در رقص درآید هزرارن سر ِ خر