- طفیل هستی عشقند آدم و پری

  ارادتی بنما  تا سعادتی ببری

 بنوش خواجه و از عیب بی‌نصیب مباش

  که بنده را نخرد کس به عیب بی‌هنری