گرت ز دست بر آید، چو نخل باش کریم
ورت ز دست نیاید، چو سرو باش آزاد