لسان الغیب، حافظ شیرازی

- نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

 که بسی گــُل بدمد باز و تو در گــِل باشی

 من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

  که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی.

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید