لسان الغیب، حافظ شیرازی

- گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد

 گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید

 گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت

 گفتا تو بندگی کن کو بنده‌پرور آید.

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید