لسان الغیب، حافظ شیرازی

- فکر بلبل همه آنست که گل شد یارش

 گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

 دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند

 خواجه آنست که باشد غم خدمتگارش.

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید