لسان الغیب، حافظ شیرازی

- با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

  تا بی‌خبر بمیرد در رنج و خودپرستی

 عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید

  ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید