فروغ

- میان پنجره دیدن

 همیشه فاصله‌یی است

 چرا نگاه نکردم

 مانند آن زمان که مردی از کنار درختان خیس گذر می‌کرد

 چرا نگاه نکردم؟

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید